Misją Fundacji Radość Ewangelii jest realizacja wskazań zawartych w Adhortacji Apostolskiej Papieża Franciszka „EVANGELII GAUDIUM”, aby odpowiedzieć na potrzeby współczesnego świata i przeżywać radość ze spotkania Jezusa oraz głoszenia i życia Ewangelią w życiu codziennym.

Słowem przewodnim jest dla nas fragment z 2 Kor 4, 7: “Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.”

Nasze cele pragniemy realizować m.in. przez:

1. przekazywanie zawartego w Evangelii Gaudium zaproszenia Papieża Franciszka do nieustannego odnawiania osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, do podejmowania gotowości spotkania się z Nim oraz szukania Go każdego dnia (por. m.in. EG 3, 29, 47, 71, 85, 127, 151, 176, 178, 182, 198, 264, 280),

2. dzielenie się z innymi Słowem – Dobrą Nowiną w bardzo różnorodnych formach przekazu dostosowanych do środowiska, grupy, kultury itp. (por. m.in. EG 22, 41, 69, 74, 102, 105, 110,117, 123, 145, 154, 156, 157, 167, 174, 203, 220, 233, 237, 238, 244),

3. dzielenie się z innymi radością mającą swoje źródło w tryskającym sercu Jezusa (por. m.in. EG 5, 49, 78, 83, 84, 261, 268, 278, 279!),

4. dzielenie się z innymi dobrem, poprzez uznawanie godności i potrzeb drugiego człowieka, szukanie jego dobra oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wspierania społeczeństwa (por. m.in. EG 9, 37, 46, 48, 53, 57, 75, 92, 101, 125, 178, 179, 192, 193, 202, 210, 223, 228, 255, 270),

5. podejmowanie działań mających na celu wzmacnianie więzi rodzinnych, budowanie wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i szacunku, pomoc rodzinom i ich członkom będącym w kryzysie, a także niepełnosprawnym (por. m.in. EG 66, 70, 213, 286),

6. organizowanie i udzielanie pomocy osobom dotkniętym różnego rodzaju dysfunkcjami społecznymi m.in. poprzez stawanie się Bożymi narzędziami wyzwolenia i promocji ubogich (por. m.in. EG 99, 172, 187, 188, 197, 211, 281),

7. podejmowanie działań formacyjnych, motywujących, umacniających i uzdrawiających dedykowanych osobom zaangażowanym w duszpasterstwo i innym (por. m.in. EG 77, 78, 82, 91, 107, 121, 128, 134, 149, 169, 171, 173, 200, 246, 247, 250, 253, 262, 264, 266, 272, 277, 280),

8. organizowanie inicjatyw podejmowanych w ramach nowej ewangelizacji (por. m.in. EG 14, 33, 73, 110, 116, 120, 131, 164, 175, 177, 225, 238, 242, 259, 261, 265, 267, 288),

9. wspieranie innych organizacji i instytucji w zakresie podejmowanych działań zgodnych z celami Fundacji.