OSOBY POSŁUGUJĄCE I ROZEZNAJĄCE DZIEŁA FUNDACJI

Marlena Demiańczuk

,,Ewangelizacja jest zadaniem Kościoła’’ – Papież Franciszek napisał w Adhortacji Ewangelii Gaudium /EG 111/. Dalej czytamy, że Pan Bóg zebrał ludzi i zgromadził w jeden lud, który jest Kościołem. Kiedy decydujemy się iść za Jezusem Chrystusem, stajemy się częścią Kościoła. Właśnie ten Kościół Papież Franciszek wzywa do radosnego głoszenia, że ,,ofiarowane nam przez Boga zbawienie jest dziełem Jego miłosierdzia’’ i ,,jest dla wszystkich’’. Zadanie to dotyczy także mnie, ponieważ jestem częścią Kościoła.
Jest dla mnie ważne, żeby ta prawda była głoszona wszystkim tym, którzy czują, że są z dala od Boga, od Kościoła, są zagubieni i być może odrzuceni. Myślę, że dziś bardzo potrzeba zagubionemu światu słów, które dodają odwagi, sił i niosą nadzieję. Chcę być częścią takiego Kościoła, o którym jest napisane, że ,,powinien być miejscem bezinteresownego miłosierdzia, w którym wszyscy mogą czuć się przyjęci, kochani, w którym mogą doświadczyć przebaczenia i być zachęceni, aby żyć zgodnie z dobrym życiem Ewangelii.’/EG 114/

Członek rady wspólnoty SNE Betlejem w Gdańsku.
Lider diakonii modlitwy wstawienniczej.
Prowadzi działalność rękodzielniczą.
Jest żoną, mamą dwóch synów, babcią trzech wnuczek.

ks. Paweł Lemańczyk

Święcenia kapłańskie przyjął 01.06.2013r.

Ks. Jacek Nawrot

„Tam gdzie wszystko wydaje się martwe, ze wszystkich stron pojawiają się ponownie kiełki zmartwychwstania” /EG 276/ – w tych słowach odnalazłem siebie i swoje zadanie. Siebie, bo był czas, kiedy zdawało mi się, że umarły wszystkie nici łączące mnie z prawdziwym życiem, i że przede mną jest już tylko wegetacja martwej ziemi. Swoje zadanie, bo po ponownym przebudzeniu mnie do życia, mój Pan i Zbawiciel dał mi do zrozumienia, że teraz mam iść i głosić, i dzielić się tym, że w Nim wszystko staje się nowe. Rozumiem, że między innymi do tego wzywa nas Papież w adhortacji Evangelii Gaudium i w swoim nauczaniu. I na to wezwanie pragnę odpowiedzieć moim zaangażowaniem w inicjatywy Fundacji Radość Ewangelii.

Święcenia kapłańskie przyjął 06.06.1992r.
Przez 13 lat pełnił posługę Ojca Duchownego w Gdańskim Seminarium Duchownym.
Obecnie posługuje na parafii oraz m.in. prowadzi kapłańską grupę św. Ojca Pio oraz towarzyszy duchowo w kliku zgromadzeniach zakonnych.

Aleksandra Nowel

Nauczanie Papieża Franciszka zawarte w Ewangelii Gaudium jest dla mnie przede wszystkim powrotem do pierwotnej Miłości - przypomnieniem na nowo słów samego Chrystusa. Papież przypomina, jak brzmi prawdziwa Dobra Nowina, że jest ona głoszona wszystkim bez wyjątku, że rzeczywistości Bożego Królestwa doświadczamy za darmo, że włączanie, dialog i zapał misyjny to narzędzia, które mogą przezwyciężyć wykluczenie, podziały i zamknięcie na innych tak bardzo rozpowszechnione we współczesnym świecie. Jednocześnie Papież zwraca się bezpośrednio do serca każdego człowieka, przypominając, że każdy z nas jest powołany do głoszenia ewangelii "całemu stworzeniu" i że posiada całe potrzebne ku temu wyposażenie, wystarczy nasza zgoda i podjęcie działania. Podkreśla ważną dla mnie osobiście rolę wspólnoty, ale również wagę zaangażowania indywidualnego. Słowa Evangelii Gaudium opisują według mnie, jak powinno wyglądać życie chrześcijanina "tu i teraz" i dają konkretne wskazówki do zrealizowania zarówno na drodze rozwoju duchowości, jak i wypływającego z niej działania w "realnym" świecie, którego owocem są: wybaczenie, porozumienie, szacunek dla innych. W ten sposób życie duchowe i "realna" rzeczywistość stają się jednym i jesteśmy gotowi, by na nowo rozradować się Dobrą Nowiną i zarażać tą radością innych.

Wicelider wspólnoty SNE Betlejem w Gdańsku.
Lider diakonii modlitwy wg 5 kluczy Neala Lozano.
Jest wykładowcą matematyki na Uniwersytecie Gdańskim.

Aneta Puszko OV

Pięknym darem, który doświadczam i odkrywam także dzięki posłudze w Fundacji, jest prawda zapisana przez Papieża Franciszka, że „Sam Duch Święty jest harmonią, podobnie jak jest więzią miłości między Ojcem i Synem. On jest Tym, który budzi wielorakie i różne bogactwo darów i jednocześnie buduje jedność, która nie jest nigdy jednolitością, lecz wieloraką harmonią, która przyciąga.” /EG 117/. Zachwyca mnie odkrywanie różnorodności w Kościele, w każdej osobie, którą Pan stawia na mojej drodze – z jej historią, marzeniami, tęsknotami, zdolnościami. Doświadczam, że Bóg coraz bardziej wlewa w moje serce umiłowanie tej różnorodności, pokazując mi to piękno i zamysł Stwórcy, który w każdym człowieku złożył Swój obraz i podobieństwo – i tylko odkrywając, i przyjmując każdego jako dar, mogę odkrywać potęgę miłości Boga. Ufam, że właśnie ta jedność w różnorodności sprawia, że ludzie poznają i otwierają się na Boga, tak jak prosił Jezus ”aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył” J 17,21.

Dar konsekracji przyjęła 8.12.2009r. w archidiecezji gdańskiej.
Pracowała m.in. w kilku stowarzyszeniach służąc potrzebującym.
Od 1996 roku wzrasta i posługuje w Gdańskiej Szkole Nowej Ewangelizacji (wcześniej Katolickim Stowarzyszeniu Jezus Żyje) i wspólnotach modlitewno-ewangelizacyjnych Nowe Tchnienie, a obecnie Betlejem. Jest także na drodze Ćwiczeń Ignacjańskich, formacji osób konsekrowanych i duchowości "pustych rąk".

Jacek Uznański

ks. Piotr Wiecki

W nauczaniu papieża Franciszka, w tym również adhortacji Apostolskiej „Evangelii Gaudium” zachwyca mnie niezwykła symbioza nauczania, w której jedna prawda wynika z drugiej, obie siebie potrzebują i nawzajem się przenikając, budują Kościół, w którym to Duch Św. może swobodnie i entuzjastycznie się poruszać. „Wiatr, znak w którym przychodzi Duch Św. wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym który narodził się z Ducha” (por. J 3, 8). Miłość wzajemna to dar i zadanie. To Ona nas stwarza, ożywia i porusza… nie pozwala spać spokojnie dopóki po świecie chodzi choć jeden człowiek który nie spotkał Zmartwychwstałego. „Jego zmartwychwstanie nie należy do przeszłości; zawiera żywotną siłę, która przeniknęła świat… Oto siła zmartwychwstania, a każdy ewangelizator jest narzędziem tego dynamizmu” /EG 276/.

Święcenia kapłańskie przyjął 21.06.2008r.
Posługuje na parafii oraz m.in. jest moderatorem archidiecezjalnym Katechumenatu Dorosłych "Domownicy Boga".

Pozostali Przyjaciele i Współpracownicy

Mamy wielu Przyjaciół, z którymi od ponad 20 lat współpracujemy w służbie Kościołowi i drugiemu człowiekowi.

Są wśród nich księża, siostry zakonne, świeckie osoby konsekrowane i osoby świeckie posługujące na rekolekcjach, prowadzące warsztaty psychologiczne, towarzysze duchowi, służący w codzienności osobom chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie.

Do posługi przy konkretnych dziełach zapraszamy osoby mające codzienną styczność z potrzebami danej grupy, wspólnoty, aby ich świadectwo i doświadczenie mogło jak najbardziej adekwatnie Wam służyć.

Dodatkowo wiele osób i zgromadzeń zakonnych stale otacza nasze działania swoją modlitwą!