Każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I także zanurzony w tajemnicy Jego obecności w nas.

Dziś szczególnie Jezus przypomina o tej Swojej obecności. Jego królowanie dokonuje się w naszych sercach.

Ilekroć moje serce przepełnia miłość i wrażliwość wobec drugiej osoby, tylekroć Jego łaska powiększa moje serce i zbliża ku Sobie.

Moja droga na ziemi jest zatem poddawaniem się Jego łasce stwórczej, by gdy stanę z Nim twarzą w twarz, On poznał mnie przez tą miłość, która przemieniała moje serce.

Pielgrzymka na ziemi jest drogą ku zjednoczeniu z Miłością i to się dokonuje w relacjach z drugim człowiekiem.

por. Mt 25, 31-46